Úvod O grafológii Ponuka služieb Kontakt

Grafológia je forma psychologickej diagnostiky. Zaoberá sa rukopisom, jeho vzťahom k osobnosti. Je to jedna z projektívnych metód psychológie, pomocou ktorej sa diagnostikuje osobnosť. Je založená na výrazoch a symboloch.  ( Zdroj : Wikipédia )

Čo – To  o grafológii

Motto: “ Každé písmo je svojím spôsobom krásne, tak ako ľudia vo svojej podstate.“

Grafológia  - náuka o písme, je špeciálny druh čítania. Písaný prejav je zrkadlom človeka, čo odráža všetky psychické, charakterové, zdedené i nadobudnuté črty osobnosti.

 

Môžeme určiť z niekoľkých riadkov rukopisu, či dokonca z niekoľkých písmen, charakter človeka? Prezradia nám písmená žiaľ, šťastie, city, túžby pisateľa?

V škole učia žiakov rovnakému spôsobu písania, no každý píše inak. Niet na svete dvoch ľudských bytostí, ktoré by mali rovnaký písomný prejav.

 

Človek sa prejavuje navonok chôdzou, rečou, pohybmi, gestikuláciou. Jedným z pohybov je aj písmo. Každý tak píše, ako kráča životom dopredu. Je to pohyb od minulosti do budúcnosti.

• písmo je systémom grafických znakov, na ktorých

  sa určitá spoločnosť ľudí resp. národov dohodla

• písmo je jeden z najväčších vynálezov ľudstva

• písmo ja odrazom subjektu JA

• písmo je predmetom grafológie

 

Niekedy si myslíme, že písmo nie je duševnou ani duchovnou produkciou, ale je iba prácou rúk.

ruky sú iba nástrojom pri písaní v službách duševnej

  činnosti

štartovacím miestom nášho písania je mozog,

teda písanie je prácou mozgu.

 

Rukopis nie je výtvorom ruky, ale centrálneho, nervového systému, ktorý cestou nervových dráh a koordináciou svalového pohybu vytvára tvar písmen.

Všeobecne možno povedať, že:

Musíme však vedieť, že:

jeho aktuálny psychický stav,

• citová oblasť,

jeho sociabilita,

• vôľa, rozumové a mnohé iné schopnosti a dispozície

V každom písme sa premieta výraz celej osobnosti pisateľa,

Nevieme zmeniť svoje základné črty písma, a teda ani grafológa tým neoklameme. Každý máme svoj jeden - jediný rukopis. Ak by vám niekto tvrdil, že vie písať na desať spôsobov, neverte.

 

Tam, kde prehovorí rukopis nemá šancu žiadna vonkajšia pretvárka. Nezáleží na tom, či sa dotyčný pred grafológom  snaží a píše krajšie. Zbytočne bude písať doľava, ak je bežne sklon jeho písmen na druhú stranu. Odborník snahu o podvod zistí.

 

Počas života si každý jedinec ustáli svoj charakteristický tvar písma, ktorý je výrazom jeho osobnosti. Preto nikto nepíše celý život úplne rovnako. Typ písma sa mení i vekom, ale nejde len  o vek fyzický, ale aj mentálny vek.

 

Stretla som sa s rukopismi šesťdesiatnikov, ktorých písmo malo výraz, sviežosť, aktivitu, akoby to písali tridsiatnici.

Poznám tiež opačné prípady, keď tridsiatnici písali ako dôchodcovia.

Vieme zmeniť svoje písmo až tak dokonale, aby sme prípadne zmiatli grafológa?

• radosť (písmo je väčšie,  vzletnejšie, rýchlejšie vzniká, riadky  sú stúpavé)

• depresia, zármutok (písmo menšie, bez vzletu, malá rýchlosť, klesavé riadky, zmenšovanie písmen)

teda, zmenu v písme pozorujeme ak sme smutní, prípadne veselí.

Na písmo vplývajú aj rôzne osobné nálady a emócie pisateľa, ako napr.:

rozlišuje iba:

• čitateľný,

• menej čitateľný a

• nečitateľný text.

Grafológia nepozná pekné a škaredé písmo !

• má jedno písmenko ako druhé - ako zo škatuľky,

• príliš napodobňuje školské viazanie,

• je to človek nemenný, stabilný.

Kto píše upravene:

A práve menej čitateľné písmo môže obsahovať niekedy viac pozitívnych znakov, ako naopak písmo úhľadné a pekné.

Školské viazanie predpisuje predloha, ktorá sa vyučuje v prvej triede základnej školy. Ak dospelý človek píše takým spôsobom, je to prejavom osobnej nezrelosti, primitívnosti, nedostatočnej osobnej zrelosti.

 

Školské viazanie môže byť aj maskou, za ktorou sa niečo skrýva. Pisateľ nemá odvahu prejaviť svoju podstatu z nedostatku zodpovednosti. Nechce ukázať svoje zápory a preto predstiera svoju prispôsobivosť, poslušnosť.

 

Tento opis neplatí pre učiteľov, ktorým sa v písme objavujú znaky školského viazania, to však vplýva „z profesionálnej deformácie“.

Od grafológa sa niekedy milne očakáva, aby sa vyjadril k budúcnosti, ktorá pisateľa čaká. Grafológ však nie je jasnovidec ani veštec, ktorý háda. Grafológ je človek, ktorý na základe vedecky overených metód zisťuje osobnostné črty človeka z jeho  písma.

GRAFOLÓGIA je veda ako z písma poznať schopnosti človeka !

Aby sa mohol vykonať grafologický rozbor, grafológ potrebuje od pisateľa minimálne text na jednej nelinkovanej strane formátu A4, napísaný perom v normálnych podmienkach. Je potrebné poznať pisateľov vek, pohlavie, jeho národnosť, vzdelanie a povolanie, lebo tieto skutočnosti sa z písma nedajú určiť, ďalej je potrebné poznať či je pravák alebo ľavák, resp. či nemal nejaké zranenie ruky, prípadne iné fyziologické poruchy, ktoré môže mať vplyv na kvalitu rukopisu.

 

Skúsený grafológ dokáže z rukopisu človeka odhaliť až osemdesiat percent jeho charakterových vlastností. Každý prípad je prísne individuálny.

Pre grafologický rozbor je potrebné:

Grafológia sa využíva v personalistike, v poradenstve, aj pri výbere životného partnera.

 

V zahraničí je bežné, ak zamestnávateľ požiada grafológa o vypracovanie posudku na budúceho adepta. Napríklad niekto chce byť predavačom a grafológ odhalí, že má v sebe predpoklady na kleptomániu.

 

Alebo v kolektíve potrebujú priebojného, ambiciózneho pracovníka, ktorý sa sám takto síce hodnotí, ale jeho písmo hovorí, že ide o človeka utiahnutého, s hromadou komplexov.

 

Využíva sa v kriminalistike a v trestnom práve. Grafológ nemôže prehlásiť, že istá osoba sledovaný trestný čin spáchala. Môže len poukázať na schopnosti, vlohy a sklony k zločinu, alebo ich poprieť.

 

Grafológia má svoje miesto aj v pedagogike, pri usmerňovaní a výchove ťažšie ovládateľných detí. Ich prípadná delikvencia (nespoločenské spávanie, užívanie drog a pod.) sa prejaví v písme.

 

Grafoanalýza je barličkou aj pri výbere životného partnera. Posudok sa v zásade vypracuje len vtedy, ak s tým súhlasia obidvaja partneri. Povahy budúcich manželov sú významným činiteľom pre úspešný manželský život.  Z grafologických rozborov písma partnerov poukáže grafológ na povahové črty oboch záujemcov.

 

Poradenstvo treba chápať ako výzvu, aby obaja získali znalosti o svojej osobnosti  a tiež o povahe toho druhého, treba oboznámiť snúbencov so zápornými, ale aj kladnými črtami svojho partnera. Tým dôjdu obaja k hlbšiemu poznaniu a chápaniu úloh v manželstve.

 

Grafológiou sa však nedá určiť len psychika osoby, ale v rukopise sa dajú odhaliť i prvé symptómy začínajúceho onemocnenia. Grafológia rozhodne nenahrádza medicínske zhodnotenie problému, ale môže upozorniť na niektoré znaky blížiacej sa choroby a vyhnúť sa tak väčšej a náhlej kríze.

Oblasti použitia grafológie

Písmoznalectvo sa zaoberá identifikáciou písma, písomností a podpisu z pohľadu autorstva, teda súdnoznaleckého a kriminalistického prístupu.

V písmoznaleckom  posudku sa potom uvádza výrok o tom, či daná listina alebo podpis na nej je alebo nie je pravý. Toto je potom jeden z dôkazových materiálov v súdnom procese. Písmoznalectvo je technická záležitosť, kým grafológia je psychológiou písma. Register súdnych znalcov z oboru písmoznalectva vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

GRAFOLÓGIU  je potrebné odlišovať od   PÍSMOZNALECTVA  !

Mgr. Otília Horňáková       |       Mobil : 0918 373871       |       Email: hornakotilia@gmail.com

# Grafológiáról